Anrhegion o Gymru ac Anrhegion Masnach Deg o'r Byd


Telerau ac Amodau

DIOGELWCH

Er mwyn sicrhau'r opsiwn fwyaf diogel ar gyfer ein cwsmeriaid, rydym yn defnyddio meddalwedd SSL, er mewn sicrhau amgylchedd ddiogel ar gyfer trafodion.

Mae ein meddalwedd SSL yn seiffro eich holl wybodaeth bersonol, gan gynnwys rhif eich cerdyn credyd, enw a chyfeiriad, fel na ellir darllen y wybodaeth yma wrth iddo deithio drwy'r rhyngrwyd.

Mae ein system yn e-bostio archeb i Cadwyn Cyf. Mae Cadwyn Cyf yn cael mynediad at eich manylion cerdyn credyd yn uniongyrchol oddi ar ein gweinydd diogel, ac yn prosesu'r manylion.

YMWADIAD

Tra'n bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau cywirdeb a dibynadwyedd ein gwasanaethau, nid yw Cadwyn Cyf yn gwneud unrhyw warantau am ei haddasrwydd ar gyfer unrhyw bwrpas. Nid yw Cadwyn Cyf yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddefnydd o'r wybodaeth a ddarperir ac ni fydd yn atebol am unrhyw golled neu niwed a achosir o ganlyniad i ddibynnu ar wybodaeth a gynhwysir ar y safle we hon.

Bwriad ein gwefan yw darparu gwybodaeth gefndir yn unig. Os oes gennych broblem benodol fe'ch cynghorir yn gryf i ymgynghori gyda pherson cymmwys proffesiynol.

Darperir rhai dolenni a gwybodaeth ar ein gwefan gan fudiadau eraill nad oes gan Cadwyn ddim rheolaeth drostynt ac na allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt.

HAWLFRAINT

Cynhwysa'r wefan hon ddeunydd megis testun a delweddau a amddiffynir gan hawlfraint. Rydym yn cadw'r hawl dros atgynhyrchu neu ail ddosbarthu deunydd o'r fath. Mae atgynhyrchu rhan neu'r cyfan mewn unrhyw ffurf neu gyfrwng at bwrpasau masnachol heb ganiatd arbennig ysgrifenedig Cadwyn Cyf yn waharddiedig. Byddwn yn gweithredu os ymyrrir o gwbl 'n hawliau.

Er hynny, gellir defnyddio deunydd o'r fath o dan delerau "defnydd teg" fel y'i ddiffinir yn y cyfreithiau hawlfraint, sydd yn gyffredinol yn caniatau defnydd an-fasnachol addysgiadol megis dysgu, ymchwil, beirniadaeth a adroddiadau newyddiadurol.

POLISI CLUDIANT

Rydym yn danfon ein nwyddau ledled y byd trwy Post Dosbarth Cyntaf DU neu Post Awyr RHYNGWLADOL. Rhaid bod rhywun yn y cyfeiriad a roddir ar ddiwrnod dosbarthu i dderbyn y pecyn. Os na fydd rhywyn yn bresennol, bydd cerdyn yn cael ei adael gyda cyfarwyddyd ynglyn a sut i gasglu'r pecyn.

Cyfraddau Cludiant, Dosbarthu a Phrosesu

Rydym yn codi 5 GBP am ddanfon, dosbarthu a phrosesu pob archeb ledled y byd. Ni fydd yna gost anfon archebion adwerthol dros 75 GBP. Caiff hyn ei gyfrif yn awtomatig gan ein system.

Rydym yn derbyn Visa, Mastercard, Switch, Solo a American Express - Defnyddir Sterling Yng Nghymru, ac felly mae'r holl brisiau ar y wefan wedi eu nodi yn y Bunt Brydeinig (). Pan fyddwch yn defnyddio eich cerdyn credyd i brynu nwydd, bydd y swm yn cael ei dynnu o falans eich cerdyn credyd yn eich arian cyfred chi yn awtomatig. Defynddiwch ein Newidydd Arian i weld beth yw'r pris yn eich arian cyfred chi Newidydd Arian Cyfred

Faint o amser gymerith hi i brosesu a danfon yr archeb?

Caiff pob archeb ei danfon ar l cael cadarnhad o ddilysrwydd cerdyn credyd a phrosesu'r archeb. Cymer hyn llai na dau ddiwrnod gwaith fel arfer. Dylai'r archeb gyrraedd ymhen 1-2 ddiwrnod ar l danfon tu fewn i Brydain, o fewn 3-4 diwrnod ar dir mawr Ewrop, o fewn 4-5 diwrnod i America neu 6 diwrnod ledled y byd. AMCANGYFRIFON yw rhain, ac NID OES modd eu gwarantu.

Mae'r nwydd fel arfer mewn stoc onibai bod nodyn ger y disgrifiad o'r nwydd. Byddwn yn cysylltu trwy ebost os, am unrhyw reswm, nad yw'r nwydd mewn stoc.

Pecynnu

Caiff ein nwyddau eu pecynnu mewn paciau swigod a'u gosod mewn blychau cryf neu amlen postio wedi padio, er mwyn osgoi toriadau. Os y dymunir gellwn gynnwys neges ar gerdyn gyda pob archeb.

DYCHWELIADAU

1. Os digwydd i becyn gyrraedd wedi ei ddifrodi neu os ydym wedi gwenud camgymeriad wrth brosesu eich archeb, cysylltwch ni cyn gynted phosibl a rhown gyfarwyddiadau i chi ynglyn 'ch camau nesaf. Caiff unrhyw nwyddau sydd wedi eu difrodi neu sy'n ddiffygiol eu cyfnewid yn rhad ac am ddim, os rhowch wybod i ni o fewn 30 diwrnod.

2. Os nad ydych yn gyfangwbl hapus, am ba bynnag rheswm, gyda unrhyw nwydd a dderbynioch, gellir dychwelyd y nwydd ac fe dderbyniwch ad-daliad llawn (ag eithrio cost anfon). Cofier, rhaid cael caniatad ymlaen llaw gan Cadwyn Cyf i ddychwelyd unrhyw nwydd. Cysylltwch ni trwy roi caniad neu anfon e-bost gan esbonio'r broblem, ac fe rown gyfarywddyd i chi.

3. Rhaid dychwelyd pob eitem yn ei gyflwr gwreiddiol (h.y. heb ei ddefnyddio)

4. Nid yw Cadwyn Cyf yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i'r nwyddau wrth iddynt gael eu dychwelyd. Rydym yn argymell felly eich bod yn yswirio'ch cludiant wrth ddychwelyd y nwyddau.

POLISI PREIFATRWYDD

Mae'r wefan hon yn eiddo i Cadwyn Cyf

Dyma ein cyfeiriad:

Dolwerdd, Llanfihangel ar arth, Pencader, SA39 9JU, Cymru, UK.

Gellir cysylltu ni trwy e-bost yma: archebion@cadwyn.com Neu trwy ffonio (0044) 1559 384378

Bydd ein gwefan yn adnabod yn awtomatig enw parth cyfrifiadur pan yr ydych yn ymweld a'r wefan.

Rydym yn casglu enwau parth a chyfeiriad ebost (os yn bosibl) ymwelwyr 'n tudalen we, cyfeiriad ebost y rhai sy'n cysylltu ni drwy e-bost, a gwybodaeth am ba dudalennau mae'n cwsmeriaid yn ymweld nhw.

Defnyddir y wybodaeth a gesglir ar gyfer adolygu mewnol ac yna fe'i waredir. Caiff y wybodaeth ei ddefnyddio i wella cynnwys ein safwe, ac i gysylltu gyda chwsmeriaid ynglyn chynnigion arbennig. Ni fydd y wybodaeth yn cael ei rannu gyda unrhyw unigolyn neu gwmni arall.

Os na hoffwch dderbyn ebyst ganddom yn y dyfodol, cysylltwch gyda ni trwy ebost: archebion@cadwyn.com

Os byddwch yn rhoi eich cyfeiriad post i ni ar-lein, ni fyddwch yn derbyn unrhyw wybodaeth ar wahn i'r hyn sy'n berthnasol i'r rheswm dros roi eich cyfeiriad.

Bydd pobl sy'n rhoi eu rhifau teleffon i ni arlein yn derbyn cyswllt ffn oddi wrthyn yn unig os yw'n wybodaeth berthnasol i'r archebion a roesant arlein.

O dro i dro, mae'n bosib y defnyddiwn wybodaeth cwsmeriaid ar gyfer defnydd newydd na ddatgelwyd ynghynt yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Os bydd ein harferion gwybodaeth yn newid rywdro yn y dyfodol byddwn yn defnyddio ar gyfer y pwrpasau newydd hyn ddim ond y data a gasglwyd o amser newid y polisi ymlaen.

Os gofynnir i ni, rydym yn cynnig i'n hymwelwyr y gallu i gywiro cangymeriadau yn y wybodaeth cyswllt, dynodwyr unigryw, gwybodaeth gwerthiannau, gohebiaeth y mae'r prynwr/ymwelydd wedi'i ddanfon at y safle.

Gall prynwyr sicrhau cywiro'r wybodaeth drwy ein ebostio ar archebion@cadwyn.com

Os teimlwch nad yw'r safle hon yn dilyn y polisi gwybodaeth a ddatgelir ganddi, gallwch gysylltu ni yn y cyfeiriad neu rhif ffn uchod.

Hawlfraint © 2017 | Anrhegion Cadwyn Gifts