How to order? / Archebu?

Os oes gyda chi gyfrif arlein:

Os oes gyda chi gyfrif, Mewngofnodwch. Er mwyn gweld y rhestrau o nwyddau, cliciwch ar y dolenni ar y chwith ac yna y botwm 'Order Now' ar waelod y tudalennau unigol i archebu arlein. Bydd y nwyddau yr ydych yn dewis yn cael eu hychwanegu i'ch Basged Siopa sydd i'w weld mewn bocs ar frig ochr chwith pob tudalen. I osod eich archeb pwyswch ar y ddolen Talu ar frig pob tudalen. Os byddai'n well, gallwch lawrlwytho ein catalogau PDF (rhaid mewngofnodi). Edrychwch ar y tudalennau 'Amodau defnyddio' a 'Cludo a Dychwelyd' am fwy o fanylion.

If you have an account:

If you already have an account, please first Login. To view the lists of products, click on the links on the left and then the 'Order Now' button at the bottom of the individual pages to order online. The items that you choose will be added to your Shopping Cart which is located in a box at the top left side of each page. When you have chosen your items, you may place your order by clicking on the Checkout link at the top of the page. If you prefer, you can download our PDF catalogues (login required) Please view 'Conditions of use' and 'Shipping & Returns' for more details.

Os NAD oes gyda chi gyfrif arlein:

Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno agor cyfrif cyfanwerthu - wholesale@cadwyn.com - ac yna gallwn eich darparu gydag enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn i chi weld y prisiau ac archebu ar-lein.

If you do NOT have an online account:

Please contact us if you wish to open a wholesale account – wholesale@cadwyn.com - and then we can provide you with an username and password so that you can view the prices and order online.

Taliad

Nid ydym yn gofyn am daliad yn ystod y broses o archebu. Ar ôl derbyn eich archeb, byddwn yn cysylltu i gadarnhau bod y stoc ar gael, ac yn cadarnhau bod cludiant naill ai am, neu yn cynnig opsiwn cludiant. Ar gyfer cyfrifon newydd, byddwn hefyd yn trafod agor cyfrif credyd a fydd yn broses syml iawn. Byddwch wedyn yn cael y cyfle i gadarnhau cyn i ni anfon ac yn anfonebu'r nwyddau i chi.

Payment

We do NOT ask for payment during the process of ordering. After receiving your order, we shall contact to confirm that the stock is available, and confirm that the order is either carriage-free or propose a Carriage option. For new accounts, we shall also discuss opening a credit account which will be a very simple process. You then have the opportunity to confirm before we despatch and invoice the goods to you.

Y Nwyddau

Mae gennym hefyd warant i gyfnewid unrhyw nwyddau nad ydych yn gwbl fodlon a nhw. Byddwch yn gweld bod "masnach deg" a "perthnasau personol" yn ganolog i ethos cyfan ein gwaith, ac mae hyn yn berthnasol i'r ffordd rydym yn delio â manwerthwyr yn ogystal â gyda chynhyrchwyr.

The Goods

We have a no-quibble guarantee to exchange any goods if you are not absolutely happy. You will see that "fair trade" and "personal relationships" are at the heart of the whole ethos of our work, and this applies to our dealings with retailers as well as with producers.

Post: Cadwyn Ltd, Dolwerdd, Llanfihangel ar Arth, Pencader, Carmarthenshire, Wales, SA39 9JU.
Tel: 01559 384378. Fax: 01559 384194. Email: swyddfa@cadwyn.com